Przystąpienie do DASR

W celu dokonania zgłoszenia proszę ściągnąć i wypełnić deklarację , którą należy:

1. Drogą mailową wysłać na adres dasr@pzk.org.pl lub poprosić Koordynatora DASR sp6mi@yahoo.com
o podanie danych na jakie należy przesłać deklarację. W mailu zwrotnym zostanie podany adres pocztowy na jaki należy przesłać własnoręcznie podpisaną deklarację oraz zostaną podane inne niezbędne informacje.

2. Deklaracja powinna być wypełniona czytelnie, podpisana oraz powinno być zaznaczenie czy składający deklarację
wyraża zgodę* – nie wyraża zgody* na publikowanie tych danych w biuletynach informacyjnych i stronach internetowych DASR PZK.

Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania DASR PZK o wszelkich zmianach swoich danych wchodzących w zakres niniejszej informacji do koordynatora sieci