Regulamin

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy dolnośląskich krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w regionie Dolnego Śląska w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych środkami komercyjnych systemów telekomunikacyjnych. Krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.
Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa działa zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

1. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa (DASR) jest grupą krótkofalowców, działającą niezależnie od struktur służb państwowych (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) oraz pozarządowych, powołanych dla działań ratowniczych ( WOPR, TOPR, GOPR oraz innych).

2. Podstawowym zadaniem i celem DASR jest organizacja łączności i wymiany informacji pomiędzy krótkofalowcami a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz innymi podmiotami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w czasie zdarzeń kryzysowych.

3. DASR działa na zasadach dobrowolności oraz wolontariatu, stanowi wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla Służb z którymi współpracuje, nie ingerując w ich kompetencje ani ich nie zastępuje.

4. DASR działa wyłącznie na obszarze Dolnego Śląska, ograniczony do obszarów, w których przebywają aktualnie aktywni krótkofalowcy biorący udział w działaniach DASR. Dolnośląska Amatorska Siec Ratunkowa nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub ich brak, pochodzące z terenów, gdzie nie ma aktywnych krótkofalowców działających w Sieci, albo sytuacja uniemożliwia przekazanie tych informacji.

5. DASR działa w strukturach Polskiego Związku Krótkofalowców (Dolnośląskiego Oddziału PZK). Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZK oraz DOT PZK do spraw Sieci jest Główny Koordynator.

6. DASR posiada zgodę na wykorzystywanie w swojej regulaminowej działalności znaku graficznego (logo) oraz nazwy Polskiego Związku Krótkofalowców.

7. Członkostwo w DASR jest jednoznaczne z członkostwem w klubie SP6PSR – reprezentującym Sieć DASR.

8. Członkostwo w DASR, a zarazem w klubie SP6PSR jest uzyskiwane na podstawie podpisanej Deklaracji, której wzór określa Zarząd DASR. Członkostwo w DASR a zarazem w klubie SP6PSR jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Koszty działalności DASR pokrywane są we własnym zakresie ze środków jej członków. DASR może używać sprzęt i wyposażenie na podstawie Umów Użyczenia podpisywanych przez Zarząd DASR z organizacjami patronującymi oraz Służbami, z którymi współpracuje.

10. DASR nie jest zobowiązana do podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkich klęsk żywiołowych występujących lokalnie na małych obszarach, nad których przebiegiem kontrolę mają służby profesjonalne a Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło z prośbą o uruchomienie radiostacji.

11. DASR podejmuje działania w porozumieniu i na prośbę Służb, z którymi współpracuje, ogłaszając „Stan Gotowości”. Zasady ogłaszania stanów gotowości, zmiany ich poziomu oraz odwołania, określa odrębny Regulamin.

12. Strukturę Sieci w czasie Stanu Gotowości tworzą: – radiostacja sztabowa SP6PSR pracująca z Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z innego miejsca uzgodnionego ze współpracującymi Służbami lub zarządem sieci DASR.
– wyposażeni we własny sprzęt członkowie DASR przekazujący informację z miejsc, w których się znajdują
– wyposażeni we własny sprzęt krótkofalowcy nie będący członkami DASR, którzy zgłaszają czasową gotowość do pracy, pracujący z miejsc, gdzie się aktualnie znajdują.